(Reklamačný poriadok | English version)

Licenčné podmienky Spoločnosti PDFix, s.r.o.

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Tieto licenčné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom softvéru a nadobúdateľom, ktorý vznikol na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „autorský zákon) a zmluvný vzťah, ktorý vznikol na základe zmluvy o technickej podpore uzatvorenej v súlade s príslušnými ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov. 
 2. Inštaláciou sofvéru PDFix SDK prejavuje nadobúdateľ súhlas s týmito licenčnými podmienkami.

Článok II

Vymedzenie základných pojmov

 1. Poskytovateľom softvéru PDFix SDK je spoločnosť:

Obchodné meno:         PDFix, s.r.o.

Registrácia:                  zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 112512/B

Sídlo:                           Jilemnického 2346/3, 900 31 Stupava

IČO:                             46 248 650

DIČ:                             2023298024

IČ DPH:                       SK2023298024

Mail:                            info@pdfix.net

Tel. č.:                        

 1. Záujemcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o udelenie licencie.
 2. Nadobúdateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s poskytovateľom licenčnú zmluvu, predmetom ktorej je udelenie licencie pre užívanie softvéru PDFix SDK, prípadne aj zmluvu o technickej podpore. Nadobúdateľom môže byť buď konečný užívateľ softvéru alebo programátor.
 3. Konečný užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s poskytovateľom licenčnú zmluvu, predmetom ktorej je udelenie licencie pre užívanie softvéru PDFix SDK pre osobnú potrebu.
 4. Programátor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s poskytovateľom licenčnú zmluvu, predmetom ktorej je udelenie licencie pre užívanie softvéru PDFix SDK pre jej ďalší vývoj a implementáciu do iného softvéru.
 5. PDFix SDK je softvér vytvorený poskytovateľom, ktorý má nadobúdateľ právo používať v rozsahu a spôsobom určeným v týchto licenčných podmienkach podľa druhu udelenej licencie. Softvér PDFix SDK pozostáva z viacerých modulov a aplikácií.
 6. Licenčná zmluva je zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a nadobúdateľom, predmetom ktorej je udelenie licencie nadobúdateľovi na používanie softvéru PDFix SDK v súlade s týmito licenčnými podmienkami a relevantnými právnymi predpismi.
 7. Licencia je oprávnenie používať softvér PDFix SDK udelené nadobúdateľovi na základe licenčnej zmluvy.
 8. Licencia pre konečného užívateľa je licencia udelená konečnému užívateľovi pre jeho osobnú potrebu.
 9. Licencia pre programátora je licencia udelená programátorovi pre ďalší vývoj a implementáciu PDFix SDK do jeho vlastného softvéru.
 10. Zmluva o technickej podpore je zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a nadobúdateľom, predmetom ktorej je poskytovanie technickej podpory pri používaní softvéru PDFix SDK.
 11. Obsahom sa rozumejú všetky zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-obrazové záznamy, text, grafy, softvér, a iné dáta, ktoré je možné uložiť a vytvorené, použité v súvislosti s využívaním služby.
 12. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, odbor výkonu dozoru, so sídlom Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/58272 172, web: www.soi.sk.

Článok III

Uzatvorenie licenčnej zmluvy

 1. Záujemca má možnosť požiadať o udelenie licencie vyplnením formuláru na stránke http://pdfix.net/licensing/. Na základe požiadaviek záujemcu uvedených vo formulári, poskytovateľ zvolí vhodný typ licencie a spracuje cenovú ponuku na licenčný poplatok a iné služby súvisiace s udelením licencie.  Cenovú ponuku zašle poskytovateľ záujemcovi na e-mail zadaný vo formulári.
 2. Cenová ponuka je platná 14 dní odo dňa jej odoslania záujemcovi.
 3. Po zaplatení licenčného poplatku umožní poskytovateľ nadobúdateľovi stiahnutie PDFix SDK. V prípade voľnej a skúšobnej verzie je softvér prístupný na stiahnutie bezplatne. Inštaláciou PDFix SDK sa považuje zmluva za uzatvorenú. Uzatvorením licenčnej zmluvy prejavuje nadobúdateľ súhlas s týmito licenčnými podmienkami.
 4. Predmetom licenčnej zmluvy je poskytnutie licencie na používanie PDFix SDK v rozsahu udelenej licencie za odplatu. Na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na používanie PDFix SDK spôsobom a v rozsahu určeného podľa zvoleného druhu licencie a nadobúdateľ sa zaväzuje platiť licenčný poplatok počas celej doby trvania zmluvy.
 5. PDFix SDK je možné používať iba na základe licencie udelenej poskytovateľom za podmienok uvedených v týchto licenčných podmienkach a v rozsahu zaplatenej licencie.
 6. Obsahom udelenej licencie je súhlas poskytovateľa s používaním diela pre osobnú potrebu alebo na jeho ďalší vývoj a implementáciu do vlastného softvéru podľa poskytnutého druhu licencie.  Obsahom licencie nie je nadobudnutie vlastníckeho práva nadobúdateľom k PDFix SDK, žiadnych majetkových práv ani iných oprávnení nad rámec rozsahu určenému v týchto licenčných podmienkach.

Článok IV

Druhy licencií

 1. Záujemca o uzatvorenie licenčnej zmluvy má možnosť vybrať si niektorú z ponúkaných druhov licencií.
 2. Poskytovateľ ponúka štyri základné druhy licencií:
  1. Licencia pre konečného užívateľa
  2. Voľná licencia
  3. Skúšobná licencia
  4. Licencia pre programátora
 1. Licencia pre konečného užívateľa je licencia udelená konečnému užívateľovi pre jeho osobnú potrebu. Na základe tejto licencie je konečný užívateľ oprávnený používať PDFix SDK výlučne pre osobnú potrebu na jeho elektronických zariadeniach.
 2. Voľná licencia je licencia udelená konečnému užívateľovi pre jeho osobnú potrebu, pričom je bezplatne dostupná na stiahnutie na stránkach www.pdfix.net. Na základe tejto licencie je konečný užívateľ oprávnený používať voľne stiahnuteľný softvér bezplatne po neobmedzený čas.
 3. Skúšobná licencia je licencia udelená konečnému užívateľovi pre jeho osobnú potrebu za účelom vyskúšania si a otestovania PDFix SDK. Na základe tejto licencie je konečný užívateľ oprávnený bezplatne používať PDFix SDK po dobu 30 dní odo dňa inštalovania softvéru. Po uplynutí tejto 30 dňovej doby musí konečný užívateľ PDFix SDK odinštalovať a vymazať všetky jeho kópie. V rámci tejto licencie je konečný užívateľ oprávnený využívat online aplikácie dostupné na www.pdfix.net, pričom výsledky spracovania online aplikácií budú dostupné po dobu 30 dní odo dňa ich spracovania.
 4. Licencia pre programátora je licencia udelená programátorovi pre jeho osobnú potrebu, pre osobnú potrebu určitého počtu konečných užívateľov, na ktorých sa licencia vzťahuje a pre ďalší vývoj a implementáciu PDFix SDK do vlastného softvéru. PDFix SDK a iný softvér vytvorený ďalším vývojom a implementáciou PDFix SDK môže používať programátor a určitý počet konečných užívateľov podľa udeleného druhu a rozsahu licencie. Programátor je tiež oprávnený použiť PDFix SDK na vývoj vlastného softvéru, implementovať ho do iného softvéru a tento ďalej redistribuovať pre určitý počet konečných užívateľov podľa udeleného druhu a rozsahu licencie. Popis druhu a rozsahu udelenej licencie je uvedený v cenovej ponuke, kde poskytovateľ zároveň určí, či môže programátor použiť PDFix SDK na jeden alebo viacero jeho projektov.  Programátor nie je oprávnený zdrojový kód PDFix SDK zmeniť alebo inak upraviť.  Pre prípad redistribúcie PDFix SDK ako súčasť vlastného softvéru, je programátor povinný pridať do nového softvéru ďalšie súbory okrem PDFix SDK.

Článok V

PDFix SDK online aplikácie

 1. Súčasťou softvéru PDFix SDK sú jeho aplikácie, ktoré sú dostupné prostredníctvom internetovej stránky www.pdfix.net. Popis jednotlivých aplikácií vyplýva z obsahu internetovej stránky.
 2. Poskytovateľ sprístupňuje nadobúdateľovi okrem iného aj online aplikácie. Kópia zdrojových suborov a ich derivácii nadobúdateľa môže prevádzkovateľ využiť na účely zlepšovania kvality poskytovaných produktov a služieb.

Článok VI

Technická podpora

 1. Nadobúdateľ berie na vedomie, že súčasťou udelenej licencie na používanie PDFix SDK nie je bezplatná technická podpora.
 2. Poskytovateľ poskytuje technickú podporu za poplatok, ktorého výška vyplýva z cenovej ponuky. 
 3. Zmluva, predmetom ktorej je poskytovanie technickej podpory, sa považuje za uzatvorenú okamihom zaplatenia poplatku za technickú podporu v súlade s platobnými podmienkami uvedenými v týchto licenčných podmienkach. Poplatok sa považuje za zaplatený okamihom pripísania na bankový účet poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje začať poskytovať nadobúdateľovi technickú podporu od okamihu uzatvorenia zmluvy.
 5. Obsahom technickej podpory je
 1. poradenstvo prostredníctvom e-mailu do 48 hodín,
 2. poskytnutie príkladov zdrojového kódu,
 3. možnosť nahlásenia funkčných chýb PDFix SDK.
 1. Zmluva, predmetom ktorej je poskytovanie technickej podpory, sa uzatvára na dobu neurčitú. Poplatok za technickú podporu sa platí vždy na obdobie jedného roka. Nezaplatením poplatku na ďalší rok zmluva zaniká ku dňu uplynutia predplateného obdobia.
 2. Zmluva, predmetom ktorej je poskytovanie technickej podpory sa viaže na licenčnú zmluvu, a preto v prípade, že dôjde k zániku licenčnej zmluvy, zaniká k tomu istému dňu aj táto zmluva.
 3. Pred uplynutím predplateného obdboia môže zmluva zaniknúť okrem uvedeného len výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Poskytovateľ je oprávnený zmluvu vypovedať v prípade, ak nadobúdateľ porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní technickej podpory alebo z relevantného právneho predpisu. Nadobúdateľ je oprávnený zmluvu vypovedať v prípade, ak poskytovateľ porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní technickej podpory alebo z relevantného právneho predpisu.
 4. Výpoveď musí byť v písomnej forme a doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Nasledujúci kalendárny deň po dni, kedy bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď, sa zmluva zrušuje.
 5. Pokiaľ dôjde k zániku zmluvy pred uplynutím predplateného obdobia, či už z dôvodu zániku licenčnej zmluvy alebo výpovede, zaplatený poplatok za poskytovanie technickej podpory nie je možné vrátiť. 

Článok VII

Platobné podmienky

 1. Uzavretím licenčnej zmluvy vzniká nadobúdateľovi povinnosť platiť licenčný poplatok počas celej doby trvania licenčnej zmluvy. Licenčný poplatok sa platí buď jednorázovo alebo pravidelne každý rok. Výška licenčného poplatku vyplýva z cenovej ponuky zaslanej záujemcovi na zadaný e-mail. 
 2. Pri jednorázovom licenčnom poplatku sa nadobúdateľ zaväzuje zaplatiť jednorazovo licenčný poplatok vo výške a v lehote splatnosti podľa cenovej ponuky. Pri ročnom licenčnom poplatku sa nadobúdateľ zaväzuje platiť licenčný poplatok pravidelne každý rok v lehote splatnosti. Licenčný poplatok na ďalšie obdobie je splatný ku dňu uplynutia predplatenej doby. Pokiaľ nadobúdateľ ku dňu splatnosti nezaplatí licenčný poplatok na ďalšie obdobie, licenčná zmluva k tomuto dňu zaniká.    
 3. Nadobúdateľ môže zaplatiť licenčný poplatok niektorým z nasledovných spôsobov:
 1. prevodom na účet,
 2. platba cez platobný portál. 
 1. Zaplatený licenčný poplatok nie je možné vrátiť, okrem prípadu odstúpenia od zmluvy v súlade s týmito licenčnými podmienkami.
 2. Pokiaľ poskytovateľ zistí, že nadobúdateľ poskytol PDFix SDK tretej osobe alebo ďalšiemu konečnému užívateľovi, na koho sa licencia nevzťahuje alebo nad rámec udelenej licencie, je povinný zaplatiť za používanie PDFix SDK touto osobou licenčný poplatok.

Článok VIII

Dodacie podmienky

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať nadobúdateľovi PDFix SDK so zvolenými modulmi a aplikáciami v lehote do 7 dní odo dňa zaplatenia licenčného poplatku. Licenčný poplatok sa považuje za zaplatený okamihom pripísania na bankový účet poskytovateľa. 
 2. Poskytovateľ dodá PDFix SDK prostredníctvom linku na stiahnutie softvéru zverejneného na internetovej stránke alebo zaslaného na e-mail.
 3. Moduly a aplikácie obsiahnuté vo voľnej a skúšobnej licencii sú prístupné na stiahnutie nepretržite na internetovej stránke www.pdfix.net.

Článok IX

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Nadobúdateľ je povinný používať PDFix SDK v súlade s týmito licenčnými podmienkami a platnou legislatívou. Nadobúdateľ nie je oprávnený používať PDFix SDK spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito licenčnými podmienkami alebo so zákonom, ktorý tieto licenčné podmienky alebo zákon obchádza alebo spôsobom, ktorý sa prieči dobrým mravom.
 2. Nadobúdateľ je povinný
 1. postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému používaniu PDFix SDK treťou osobou a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil zneužitiu PDFix SDK, inak zodpovedá za škodu, tým spôsobenú poskytovateľovi,
 2. pred začatím používania PDFix SDK sa oboznámiť so všetkými jeho funkciami,
 3. bez odkladu informovať poskytovateľa o prípadnom podozrení z neoprávneného použítia PDFix SDK, príp. ktoréhokoľvek jeho modulu, či aplikácie,
 4. po zániku licenčnej zmluvy PDFix SDK odinštalovať zo všetkých elektronických zariadení a vymazať všetky jeho zálohy.
 1. Nadobúdateľ nie je oprávnený:
  1. vykonávať na PDFix SDK akékoľvek zmeny, ani ho dekódovať a využívať získaný kód alebo databázu alebo jej časti samostatne alebo v spojení s iným programovým vybavením, analyzovať, dekompilovať ani rozkladať softvér na súčasti,
  2. prenechať do užívania alebo akýmkoľvek iným spôsobom, či už odplatne alebo bezodplatne poskytnúť tretej osobe, okrem konečného užívateľa, na ktorého sa vzťahuje udelená licencia,
  3. poskytnúť PDFix SDK tretím osobám na jeho kopírovanie. 
 1. Nadobúdateľ, ktorý je konečným užívateľ, je oprávnený používať PDFix SDK výlučne pre osobnú potrebu na svojich elektronických zariadeniach. Konečný užívateľ nie je oprávnený PDFix SDK používať iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu, najmä, nie však výlučne, nie je oprávnený ho zverejňovať, rozširovať, kopírovať alebo inak používať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s týmito licenčnými podmienkami alebo zákonom, zákon obchádzal, priečil sa dobrým mravom alebo spôsobom, ktorý by bol spôsobilý privodiť ujmu poskytovateľovi alebo tretej osobe.
 2. Nadobúdateľ, ktorý je programátorom, je oprávnený používať PDFix SDK pre svoju osobnú potrebu,  pre osobnú potrebu určitého počtu konečných užívateľov, na ktorých sa vzťahuje udelená licencia a pre ďalší vývoj a implementáciu PDFix SDK do vlastného softvéru. PDFix SDK a iný softvér vytvorený ďalším vývojom a implementáciou PDFix SDK môže používať programátor a určitý počet konečných užívateľov podľa udeleného druhu a rozsahu licencie. Programátor je tiež oprávnený použiť PDFix SDK na vývoj vlastného softvéru, implementovať ho do iného softvéru a tento ďalej redistribuovať pre určitý počet konečných užívateľov podľa udeleného druhu a rozsahu licencie. Programátor nie je oprávnený zdrojový kód PDFix SDK zmeniť alebo inak upraviť.  Pre prípad redistribúcie PDFix SDK ako súčasť vlastného softvéru, je programátor povinný pridať do nového softvéru ďalšie súbory okrem PDFix SDK.
 3. Nadobúdateľ, ktorý je programátorom, sa zaväzuje zachovávať úplné, jasné a zrozumiteľné záznamy, týkajúce sa jeho používania PDFix SDK, jeho vývoja a implementácie do iného softvéru a tieto v prípade potreby poskytnúť alebo sprístupniť poskytovateľovi na jeho vyžiadanie. Poskytovateľ má právo sám alebo prostredníctvom tretej osoby kontrolovať tieto záznamy. Nadobúdateľ je povinný poskytnúť alebo sprístupniť záznamy poskytovateľovi v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.
 4. Licencia poskytnutá nadobúdateľovi  je obmedzená v tom zmysle, že nadobúdateľ nie je oprávnený PDFix SDK modifikovať, kopírovať, zlepšovať, prekladať alebo inak používať nad rámec udelenej licencie a taktiež nie je oprávnený dešifrovať, kopírovať, meniť, alebo inak používať zdrojový kód PDFix SDK.

Článok X

Spôsob použitia diela

 1. Používať PDFix SDK môže iba nadobúdateľ a konečný užívateľ, na ktorého sa vzťahuje licencia poskytnutá nadobúdateľovi.
 2. Nadobúdateľ a konečný užívateľ je povinný pri používaní PDFix SDK a v súvislosti s ním postupovať v súlade s týmito licenčnými podmienkami a platnou legislatívou.
 3. Nadobúdateľ berie na vedomie, že PDFix SDK vrátane jeho všetkých častí, modulov a aplikácií a zdrojového kódu je predmetom obchodného tajomstva. Nadobúdateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách týkajúcich sa PDFix SDK. 
 4. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že nebude používať PDFix SDK spôsobom, ktorý by ohrozoval alebo porušoval práva a právom chránené záujmy poskytovateľa a tretích osôb.
 5. Nadobúdateľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne poskytovateľovi  alebo tretej osobe v súvislosti s jeho použitím PDFix SDK v rozpore s licenčnými podmienkami, zákonom alebo dobrými mravmi.   
 6. Nadobúdateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému použitiu PDFix SDK, inak zodpovedá za škodu, tým spôsobenú poskytovateľovi.
 7. Nadobúdateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú používaním PDFix SDK alebo v súvislosti s tým.
 8. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu, zneužitie, zničenie, prípadne iný zásah do obsahu nadobúdateľa.
 9. Poskytovateľ  sprístupňuje nadobúdateľovi niektoré aplikácie, ktoré sú súčasťou PDFix SDK online prostredníctvom internetovej stránky www.pdfix.net. Nadobúdateľ berie na vedomie, že z dôvodu aktualizácie služieb, opravy, údržby a zásahu vyššej moci, môže dôjsť k dočasnému prerušeniu poskytovania služby. Poskytovateľ nezodpovedá za dočasné prerušenie poskytovania služby ani za prípadnú stratu dát nadobúdateľa.

Článok XI

Záruka

 1. Poskytovateľ poskytuje PDFix SDK tak, ako „je“. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za PDFix SDK, či už výslovne uvedené alebo mlčky predpokladané.
 2. Poskytovateľ neručí, že PDFix SDK vrátane modulov a aplikácii, ktoré sú jeho súčasťou, bude fungovať bez chýb a bez prerušenia a že vyhovie všetkým požiadavkám nadobúdateľa. Poskytovateľ tiež neručí, že bude dostupnú bez prerušenia, aktuálny, bezpečný a bezchybný
 3. Akékoľvek riziko spojené s používaním PDFix SDK nesie nadobúdateľ. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne nadobúdateľovi, konečnému užívateľovi alebo inej osobe používaním PDFix SDK alebo v súvislosti s ním.
 4. Zodpovednosť poskytovateľa za vady vyplývajúce zo zmluvy o technickej podpore a podmienky uplatnenia reklamácie vyplývajú z reklamačného poriadku

Článok XII

Autorské práva

 1. PDFix SDK je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. autorský zákon autorským dielom poskytovateľa, ktorý k nemu vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora.
 2. PDFix SDK je prístupný len nadobúdateľom, ktorým bola udelená licencia na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom.
 3. Udelením licencie nadobúdateľ získava právo používať autorské dielo PDFix SDK v rozsahu udelenej licencie. Nadobúdateľ udelením licencie nezískava vlastnícke, majetkové ani žiadne iné práva k autorskému dielu, okrem práv vyplývajúcich z obsahu licencie. Nadobúdateľ nezískava právo autorské dielo zverejňovať, rozšírovať, kopírovať ani inak používať spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť ujmu poskytovateľovi alebo tretej osobe. 
 4. Každé použitie diela nad rámec udelenej licencie, najmä vytvorenie rozmnoženiny,  jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, je bez predchádzajúceho súhlasu autora zakázané. Autor uzatviorením licenčnej zmluvy udeľuje súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie.
 5. Obsah zverejnený na internetovej stránke www.pdfix.net poskytovateľom spadá pod ochranu Autorského zákona. Obsah internetovej stránky  je voľne prístupný pre užívateľov, ktorí ho môžu použiť výhradne pre osobnú potrebu. Každé použitie diela, najmä vytvorenie rozmnoženiny, jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, si vyžaduje súhlas poskytovateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa je použitie diela na iné ako vymedzené účely zakázané.

Článok XIII

Trvanie zmluvy

 1. Licenčná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zaplatením licenčného poplatku na ďalšie obdobie sa udelená licencia automaticky predlžuje.
 2. Uplynutím obdobia, na ktoré bola licencia udelená, licenčná zmluva zaniká, pokiaľ nedôjde k zaplateniu licenčného poplatku na ďalšie obdobie.
 3. Pred uplynutím obdobia, na ktoré je udelená licencia a zaplatený licenčný poplatok, môže zmluva zaniknúť len výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Poskytovateľ má právo zmluvu vypovedať, ak
  1. nadobúdateľ porušil tieto licenčné podmienky, autorský zákon alebo iný relevantný právny predpis,
  2. nadobúdateľ používa PDFix SDK v rozpore s týmito licenčnými podmienkami,
  3. nadobúdateľ poškodil práva alebo právom chránené záujmy poskytovateľa alebo tretej osoby,
  4. nadobúdateľ umožnil používanie PDFix SDK neoprávnenej osobe,
  5. nadobúdateľ poškodzuje dobré meno poskytovateľa.
 1. Nadobúdateľ má právo zmluvu vypovedať, ak poskytovateľ porušil tieto licenčné podmienky alebo relevantný právny predpis.
 2. Výpoveď musí byť v písomnej forme a doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Nasledujúci kalendárny deň po dni, kedy bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď, sa licenčná zmluva zrušuje.
 3. V prípade, že dôjde k zániku zmluvy pred uplynutím obdobia, na ktoré bola udelená licencia, nadobúdateľ nemá nárok na vrátenie alikvotnej časti zo zaplateného licenčného poplatku.
 4. Zánikom licenčnej zmluvy zaniká nadobúdateľovi právo používať PDFix SDK. Bezprostredne po zániku licenčnej zmluvy je nadobúdateľ povinný PDFix SDK odinštalovať zo všetkých elektronických zariadení a vymazať všetky kópie softvéru. 

Článok XIV

Zmena licenčnej zmluvy

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenie týchto licenčných podmienok.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť výšku licenčného poplatku, a to aj počas trvania licenčnej zmluvy. Zmena výšky licenčného poplatku sa nevzťahuje na už predplatené obdobie.
 3. O zmene licenčných podmienok a výške licenčného poplatku bude nadobúdateľ informovaný minimálne 14 dní pred platnosťou a účinnosťou zmeny, a to prostredníctvom e-mailu.
 4. Pokiaľ užívateľ so zmenou licenčných podmienok nesúhlasí, je oprávnený v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, vypovedať licenčnú zmluvu, a to písomným oznámením zaslaným poskytovateľovi e-mailom. Pokiaľ nadobúdateľ nevypovedá licenčnú zmluvu v stanovenej lehote, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí, a to bez ohľadu na to, či sa so zmenou licenčných podmienok oboznámil. 
 5. Zmeny alebo úpravy týchto licenčných podmienok nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na internetovej stránke www.pdfix.net

Článok XV

Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od licenčnej zmluvy nadobúdateľom, ktorý je spotrebiteľom, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. 
 2. Lehota na odstúpenie od licenčnej zmluvy začína plynúť odo dňa uzatvorenia licenčnej zmluvy alebo zmluvy o technickej podpore.
 3. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho písomne, a to e-mailom na info@pdfix.net alebo zaslaním na adresu sídla poskytovateľa. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 5. V súlade s § 7 ods. 6 písm. a), l) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je
  1. poskytnutie služieb, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 1. V prípade odstúpenia od zmluvy, je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Článok XVI

Riešenie sporov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah medzi poskytovateľ a manažérom a právny vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom, ako aj všetky právne vzťahy s tým súvisiace, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 3. V prípade vzniku sporu medzi užívateľom, ktorým je spotrebiteľ a poskytovateľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva.  Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@pdfix.net.  Pokiaľ poskytovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname  vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 8. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.
 9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok XVII

Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú v súlade s § 15 ods. 1 tohto zákona zverejnené v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XVIII

Záverečné ustanovenia

 1. Pokiaľ niektoré ustanovenie licenčnej zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nespôsobuje to neplatnosť alebo neúčinnosť celej zmluvy.
 2. Vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto licenčnou zmluvou sa riadia ustanoveniami Autorského zákona iných relevantných právnych predpisov.
 3. Tieto licenčné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre poskytovateľa, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 4. Tieto licenčné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.05.2017.

Reklamačný poriadok Spoločnosti PDFix, s.r.o.

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie. Je neoddeliteľnou súčasťou licenčných podmienok poskytovateľa.
 2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby spočívajúce v poskytovaní technickej podpory poskytovateľom:

Obchodné meno: PDFix, s.r.o.

Registrácia:zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 112512/B

Sídlo: Jilemnického 2346/3, 900 31 Stupava

IČO: 46 248 650

DIČ: 2023298024

IČ DPH: SK2023298024

Mail:info@pdfix.net

Tel. č.: …,

vyplývajúce zo zmluvy o technickej podpore. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na uplatnenie vád z titulu licenčnej zmluvy.

Nároky z uplatnenej reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie popísané v čl. IV a V tohto reklamačného poriadku sa vzťahujú len na nadobúdateľa, ktorý je spotrebiteľom. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a nadobúdateľom, ktorý je podnikateľom, sa riadia podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Článok II

Základné pojmy

 1. Nadobúdateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s poskytovateľom zmluvu o technickej podpore, predmetom ktorej je poskytovanie technickej podpory poskytovateľom pri používaní softvéru PDFix SDK.
 2. Spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 
 3. Podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 1. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, odbor výkonu dozoru, so sídlom Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/58272 172, web: www.soi.sk.

Článok III

Zodpovednosť za vady

 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služba poskytovaná nadobúdateľovi, ktorá spočíva v poskytovaní technickej podpory pri používaní softvéru PDFix SDK, bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s jej charakterom a uzatvorenou zmluvou o technickej podpore.
 2. Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytovanej služby po celú dobu jej poskytovania.

Článok IV

Uplatnenie reklamácie

 1. Nadobúdateľ môže uplatniť reklamáciu
 1. na kvalitu poskytovanej služby,
 2. na správnosť ceny za poskytovanú službu, ak nie je v súlade s cenovou ponukou.
 1. Nadobúdateľ musí uplatniť reklamáciu u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby, najneskôr však do 30 dní, inak právo zaniká.
 2. Nadobúdateľ môže uplatniť reklamáciu vyplnením reklamačného protokolu alebo spísaním reklamácie a následným zaslaním poštou do sídla poskytovateľa na adresu Jilemnického 2346/3, 900 31 Stupava alebo elektronickou poštou na info@pdfixnet.net.
 3. Nadobúdateľ uvedie v reklamácii nasledujúce údaje:
 1. identifikácia nadobúdateľa
 2. číslo cenovej ponuky,
 3. popis vady,
 4. názov a číslo bankového účtu nadobúdateľa a kód banky,
 5. dátum a podpis nadobúdateľa.
 1. Uplatnenie reklamácie nemá odkladný účinok na zaplatenie faktúry, t.j. nezbavuje nadobúdateľa povinnosti zaplatiť faktúru v lehote splatnosti.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality služby spôsobili
 1. okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
 2. neodborné alebo neoprávnené zásahy nadobúdateľa do softvéru,
 3. neodborné alebo neoprávnené používanie softvéru nadobúdateľom,
 4. neskoré uplatnenie reklamácie.

Článok V

Nároky z uplatnenej reklamácie

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má nadobúdateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má nadobúdateľ právo od zmluvy odstúpiť.Tie isté práva prislúchajú nadobúdateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nadobúdateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má nadobúdateľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Článok VI

Vybavenie reklamácie

 1. Nasledovné ustanovenia týkajúce sa vybavenia reklamácie sa vzťahujú len na reklamácie uplatnené nadobúdateľom, ktorý je spotrebiteľom. Na reklamácie, ktoré sú uplatnené nadobúdateľom, ktorý je podnikateľom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, poskytovateľ je povinný potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie doručiť nadobúdateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak nadobúdateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 3. Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie.Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má nadobúdateľ právo od zmluvy odstúpiť.
 4. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Nadobúdateľ má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre poskytovateľa, pričom je chránený v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.05.2017.