Licenčné podmienky Spoločnosti PDFix, s.r.o.

English Version | Reklamačný poriadok

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO POUŽITÍM SOFTVÉRU POZORNE PREČÍTAJTE PODMIENKY TEJTO DOHODY. INŠTALÁCIOU ALEBO POUŽITÍM ŽIADNEJ ČASTI SOFTVÉRU SÚHLASÍTE, ŽE SÚHLASÍTE S TOUTO LICENČNOU DOHODOU. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE DOHODA JE VYMÁHATEĽNÁ AKOBY BOLA PODPÍSANÁ VAMI.

Toto je zmluva s koncovým používateľom (ďalej len „Zmluva“) medzi vami („Nadobúdateľ“) a PDFix s.r.o. („Poskytovateľ“) za používanie Softvéru.

 1. Pojmy a definície. Poskytovateľ je obchodná spoločnosť PDFix s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 112512 / B; adresa Jilemnického 2346/3. 90031 Stupava, Slovenská republika; IČO: 46248650; DIČ: SK2023298024; email: support@pdfix.net; web: http://pdfix.net. Nadobúdateľ Licencie ste Vy, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Softvér je počítačový program vytvorený Poskytovateľom pozostávajúci z kódu objektu, binárnych súborov, mobilných, stolných a online aplikácií. Dokumentácia je všetok elektronický vysvetľujúci písomný materiál alebo súbory sprevádzajúce Softvér poskytnutý Poskytovateľom. Obsah označuje všetky zvukové nahrávky, vizuálne záznamy, audio-vizuálne záznamy, text, grafy, softvér a ďalšie údaje, ktoré môžu byť uložené, vytvorené a použité v súvislosti s používaním softvéru. Licencia je právo používať Softvér udelený Nadobúdateľovi na základe Zmluvy. Vývojár je osoba, ktorá je zamestnávateľom Nadobúdateľa Licencie alebo dodávateľom vyvíjajúcim softvér pre Nadobúdateľa Licencie. Softvér pre koncového používateľa je počítačový program vytvorený držiteľom licencie, ktorý obsahuje Softvér. Informácie o licencii sú akékoľvek informácie poskytnuté Nadobúdateľovi, týkajúce sa licencie vrátane licenčného kľúča, vlastných zostáv, vzoriek vlastných kódov alebo iných informácií, ktoré nie sú verejne dostupné prostredníctvom webových stránok poskytovateľa alebo ktoré poskytovateľ označí za „verejné“.
 2. Predmetom zmluvy je udelenie licencie na používanie Softvéru zo strany Nadobúdateľa. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú Licenciu na používanie Softvéru spôsobom a v rozsahu určenom vybraným typom Licencie a Nadobúdateľ sa zaväzuje platiť licenčný poplatok počas celej doby platnosti Zmluvy, ak je to použiteľné.
 3. Typy licencií. Bezplatná licencia poskytuje Nadobúdateľovi používanie softvéru výlučne na osobné alebo nekomerčné účely na jeho elektronických zariadeniach bezplatne. Skúšobná licencia je licencia udelená Nadobúdateľovi na testovanie Softvéru. Na základe tejto licencie môže Nadobúdateľ používať Softvér bezplatne po dobu tridsiatich (30) dní od dátumu inštalácie. Na konci tohto obdobia musí Nadobúdateľ odinštalovať a odstrániť všetky kópie Softvéru a Obsahu. Licencia pre vývojárov je Licencia udelená Nadobúdateľovi na inštaláciu a používanie softvéru na ďalší vývoj a implementáciu do softvéru na zákazku, ktorý sa nepoužíva na výrobné účely (napr. Nemôžu byť verejne dostupné alebo k nemu nie je možné získať prístup prostredníctvom akejkoľvek siete s výnimkou vývojárov pracujúcich na produktoch, ktoré obsahujú licencovaná kópia softvéru). Licencia na nasadenie je Licencia, ktorá umožňuje Nadobúdateľovi kopírovať a nasadiť Softvér so softvérom koncového používateľa, ktorý si so softvérom vyvíja. Tento typ licencie zahŕňa nasadenie pre samostatné stolné počítače, servery, hostované služby a cloud. Rozsah udelenej licencie je definovaný cenovou kalkuláciou alebo dodatkom k tejto dohode akceptovaným Nadobúdateľom.
 4. Práva a povinnosti. Nadobúdateľ Licencie bude používať Softvér iba v súlade s touto Zmluvou a platnými právnymi predpismi a príslušnými zákonmi o používaní Softvéru. Nadobúdateľ Licencie sa zaväzuje, že (a) nepovolí neoprávnené použitie Softvéru tretími stranami, (b) zverejniť akékoľvek Licenčné informácie poskytnuté Poskytovateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, (c) vykonať akékoľvek zmeny Softvéru, dekódovať alebo používať získaný kód alebo databáza alebo ich časti nezávisle alebo v spojení s inými programami, dekompilovať, spätne analyzovať alebo inak sa snažiť odhaliť zdrojový kód alebo základné algoritmy Softvéru (d) umožniť tretím stranám používať Softvér na platbu alebo inak; to neplatí pre koncových používateľov, na ktorých sa udelená licencia vzťahuje, poskytujú softvér tretím stranám na kopírovanie. (e) vytvárať odvodené diela simulujúce alebo konkurenčné voči Softvéru, (f) subdodávateľské zmluvy alebo používať Softvér v akomkoľvek vlastnom vývoji pre tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Nadobúdateľ sa zaväzuje nahradiť všetky škody, ktoré vzniknú Poskytovateľovi v dôsledku používania Softvéru Nadobúdateľom v rozpore so Zmluvou alebo platnými zákonmi.
 5. Záruka. S výnimkou Bezplatnej licencie poskytovateľ poskytuje podporné služby bezplatne na obdobie obmedzené na deväťdesiat (90) dní po riadnom nadobudnutí Licencie udelenej na základe tejto Zmluvy na Softvér. Poskytovateľ na svoje náklady bezodkladne poskytne opravu alebo riešenie pre akýkoľvek nesúlad reprodukovateľného materiálu a doručí aktualizovanú verziu Softvéru Nadobúdateľovi Licencie a všeobecne Poskytovateľom sprístupní ho ostatným Nadobúdateľom Licencie Softvéru. Predchádzajúce ustanovenie v maximálnom rozsahu povolenom platným zákonom uvádza jediné a výhradné opravné prostriedky Nadobúdateľa za akékoľvek porušenie predchádzajúcej záruky. Táto záruka sa neuplatňuje, ak sa Softvér používa spôsobmi, na ktoré sa nevzťahuje Dokumentácia (vrátane, okrem iného, ​​volania na nezdokumentované funkcie alebo nedodržiavaním dokumentovaných obmedzení), ak bol Softvér zmenený (pokiaľ takéto zmeny neboli vykonané autorizovaný poskytovateľom), nesprávne nainštalovaný, prevádzkovaný, skladovaný alebo udržiavaný alebo ak nezhoda je spôsobená vírusom alebo akýmkoľvek porušením ktoréhokoľvek ustanovenia tejto dohody zo strany držiteľa licencie.
 6. ZRIEKNUTIE. INÉ AKO ČASTO UVEDENÉ NAŠE UVEDENÉ, SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“ A NA MAXIMÁLNE ROZSAH POVOLENÉ PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, POSKYTOVATEĽ SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK, PODMIENOK, VYHLÁSENÍ ALEBO PODMIENOK, KTORÉ VYJADRUJÚ, BEZ OBMEDZENIA, IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, INTEGRÁCIE, SPOKOJNOSTI KVALITY, DIZAJNU, NÁDRŽNOSTI, VHODNOSTI NA AKÉKOĽVEK ÚČELY PRÁV TRETÍCH STRÁN, VYDÁVANIA, ALEBO VEDOMOSTI ALEBO Z KURZU OBCHODOVANIA, POUŽITIA ALEBO OBCHODNEJ PRAXE S VÝNIMKOU ROZSAHU, KTORÉ ŽIADNE ZÁRUKY IMPLIKOVANÉ ZÁKONOM NEMÔŽU BYŤ PLATNÉ. POSKYTOVATEĽ NIE JE MOŽNÝ A NEZARUČUJE VÝKONNOSŤ ANI VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ POUŽITÍM SOFTVÉRU, ŽE SOFTVÉR BEZ PREVÁDZKY NEBUDE BEZ CHYBY.
 7. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. INÉ AKO ČASTO UVEDENÉ NAŠE UVEDENÉ, SOFTVÉR SA POSKYTUJE „TAK AKO SÚ“ A NA MAXIMÁLNE ROZSAH POVOLENÉ PODMIENKAMI PRÁVNYCH PREDPISOV, POSKYTOVATEĽ SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK, PODMIENOK, VYHLÁSENIA ALEBO PODMIENOK, KTORÉ SÚ VYJADRENÉ, BEZ OBMEDZENIA, IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, INTEGRÁCIE, SPOKOJNOSTI KVALITY, DIZAJNU, NÁDRŽNOSTI, VHODNOSTI NA AKÉKOĽVEK ÚČELY PRÁV TRETÍCH STRÁN, VYDÁVANIA, ALEBO VEDOMOSTI ALEBO Z KURZU OBCHODOVANIA, POUŽITIA ALEBO OBCHODNEJ PRAXE S VÝNIMKOU ROZSAHU, KTORÉ ŽIADNE ZÁRUKY IMPLIKOVANÉ ZÁKONOM NEMÔŽU byť PLATNÉ. POSKYTOVATEĽ NIE JE MOŽNÝ A NEZARUČUJE VÝKONNOSŤ ALEBO VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ POUŽITÍM SOFTVÉRU, ŽE SOFTVÉR VYKONÁ BEZ BEZ PRERUŠENÍ ALEBO ŽE BUDE BEZ CHYBY.
 8. Autorské práva. V súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. O autorskom práve Slovenskej republiky je Softvér dielom Poskytovateľa chráneným autorskými právami a vzhľadom na to, Poskytovateľ vykonáva všetky individuálne a vlastnícke práva autora. Poskytnutím licencie Nadobúdateľ nezískava žiadne vlastnícke práva, vlastnícke práva ani iné práva týkajúce sa diela chráneného autorskými právami okrem práv udelených Licenciou.
 9. Dodávka. Informácie o Softvéri, Dokumentácii a Licencii poskytuje Poskytovateľ v digitálnej podobe iba pomocou odkazu na stiahnutie alebo e-mailom.
 10. Trvanie a ukončenie. Licenčná zmluva začína plynúť dňom účinnosti a trvá až do jej ukončenia. Udelená Licencia sa automaticky predĺži zaplatením licenčného poplatku na ďalšie obdobie. Táto dohoda zanikne, ak sa licenčný poplatok na ďalšie obdobie nezaplatí pred prvým dňom nového obdobia. Táto Zmluva môže byť ukončená pred uplynutím obdobia, na ktoré bola licencia udelená, len na základe oznámenia o ukončení, ktoré podá ktorákoľvek zo zmluvných strán. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu, ak (a) Nadobúdateľ Licencie poruší túto Zmluvu, Autorský zákon alebo iný relevantný právny predpis, (b) Nadobúdateľ Licencie poškodí povesť Poskytovateľa. Nadobúdateľ Licencie je oprávnený ukončiť Licenčnú zmluvu, ak Poskytovateľ porušil túto Zmluvu alebo iný relevantný právny predpis. Písomné oznámenie o výpovedi sa doručí druhej zmluvnej strane, aby bola platná. Platnosť dohody sa skončí v kalendárny deň nasledujúci po dni, keď bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď. Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy pred uplynutím obdobia, na ktoré bola Licencia udelená, Nadobúdateľ Licencie nebude mať nárok na vrátenie zaplateného Licenčného poplatku. Po ukončení zmluvy zaniká právo Nadobúdateľa na používanie Softvéru. Bezprostredne po ukončení platnosti Zmluvy odoberie Nadobúdateľ Softvér zo všetkých elektronických zariadení a vymažú všetky kópie Softvéru a vymažú Informácie o licencii.
 11. Riešenie sporov. Zmluva a všetky spory sa riadia zákonmi a urovnávajú súdy Slovenskej republiky. Nadobúdateľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov príslušnému orgánu alternatívneho riešenia sporov – právnickej osobe zapísanej v registri vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenskej obchodnej inšpekcii (www.soi.sk). ). Nadobúdateľ licencie z Európskej únie môže podať sťažnosť aj na alternatívnej platforme riešenia sporov RSO prevádzkovanej EÚ. Sťažnosť možno podať na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 12. Ochrana osobných údajov. Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Informácie o spracovaní osobných údajov sú v súlade s § 15 ods. 1 tohto zákona k dispozícii pod ochranou osobných údajov.
 13. Záverečné ustanovenia. Ak by niektoré z ustanovení licenčnej zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo neúčinným, nespôsobí to neplatnosť alebo neúčinnosť celej dohody. Vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto licenčnou zmluvou sa riadia ustanoveniami autorského zákona a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Reklamačný poriadok Spoločnosti PDFix, s.r.o.

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie. Je neoddeliteľnou súčasťou licenčných podmienok poskytovateľa.
 2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby spočívajúce v poskytovaní technickej podpory poskytovateľom:

  Obchodné meno: PDFix, s.r.o.
  Registrácia:zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 112512/B
  Sídlo: Jilemnického 2346/3, 900 31 Stupava
  IČO: 46 248 650
  DIČ: 2023298024
  IČ DPH: SK2023298024
  E-mail: info@pdfix.net

  vyplývajúce zo zmluvy o technickej podpore. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na uplatnenie vád z titulu licenčnej zmluvy.

Nároky z uplatnenej reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie popísané v čl. IV a V tohto reklamačného poriadku sa vzťahujú len na nadobúdateľa, ktorý je spotrebiteľom. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a nadobúdateľom, ktorý je podnikateľom, sa riadia podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Článok II

Základné pojmy

 1. Nadobúdateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s poskytovateľom zmluvu o technickej podpore, predmetom ktorej je poskytovanie technickej podpory poskytovateľom pri používaní softvéru PDFix SDK.
 2. Spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, odbor výkonu dozoru, so sídlom Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/58272 172, web: www.soi.sk.

Článok III

Zodpovednosť za vady

 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že služba poskytovaná nadobúdateľovi, ktorá spočíva v poskytovaní technickej podpory pri používaní softvéru PDFix SDK, bude spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkanej služby v súlade s jej charakterom a uzatvorenou zmluvou o technickej podpore.
 2. Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytovanej služby po celú dobu jej poskytovania.

Článok IV

Uplatnenie reklamácie

 1. Nadobúdateľ môže uplatniť reklamáciu
  • na kvalitu poskytovanej služby,
  • na správnosť ceny za poskytovanú službu, ak nie je v súlade s cenovou ponukou.
 2. Nadobúdateľ musí uplatniť reklamáciu u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby, najneskôr však do 30 dní, inak právo zaniká.
 3. Nadobúdateľ môže uplatniť reklamáciu vyplnením reklamačného protokolu alebo spísaním reklamácie a následným zaslaním poštou do sídla poskytovateľa na adresu Jilemnického 2346/3, 900 31 Stupava alebo elektronickou poštou na info@pdfixnet.net.
 4. Nadobúdateľ uvedie v reklamácii nasledujúce údaje:
  • identifikácia nadobúdateľa,
  • číslo cenovej ponuky,
  • popis vady,
  • názov a číslo bankového účtu nadobúdateľa a kód banky,
  • dátum a podpis nadobúdateľa.
 5. Uplatnenie reklamácie nemá odkladný účinok na zaplatenie faktúry, t.j. nezbavuje nadobúdateľa povinnosti zaplatiť faktúru v lehote splatnosti.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality služby spôsobili
  • okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
  • neodborné alebo neoprávnené zásahy nadobúdateľa do softvéru,
  • neodborné alebo neoprávnené používanie softvéru nadobúdateľom,
  • neskoré uplatnenie reklamácie.

Článok V

Nároky z uplatnenej reklamácie

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má nadobúdateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má nadobúdateľ právo od zmluvy odstúpiť.Tie isté práva prislúchajú nadobúdateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nadobúdateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má nadobúdateľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Článok VI

Vybavenie reklamácie

 1. Nasledovné ustanovenia týkajúce sa vybavenia reklamácie sa vzťahujú len na reklamácie uplatnené nadobúdateľom, ktorý je spotrebiteľom. Na reklamácie, ktoré sú uplatnené nadobúdateľom, ktorý je podnikateľom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, poskytovateľ je povinný potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie doručiť nadobúdateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak nadobúdateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 3. Poskytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie.Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má nadobúdateľ právo od zmluvy odstúpiť.
 4. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Nadobúdateľ má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre poskytovateľa, pričom je chránený v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.05.2017.