Ochrana osobných údajov spoločnosti PDFix, s.r.o.

English Version

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

Vážený nadobúdateľ,

za účelom používania softvéru PDFix SDK potrebujeme Vaše osobné údaje. Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom použité budú výlučne na vymedzený účel.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť:

Obchodné meno: PDFix, s.r.o.
Registrácia: zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 112512/B
Sídlo: Jilemnického 2346/3, 900 31 Stupava
IČO: 46 248 650
DIČ: 2023298024
IČ DPH: SK2023298024
e-mail: info@pdfix.net

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

 • evidencie používateľov softvéru PDFix SDK,
 • evidencie zákazníkov,
 • uzatvorenia licenčnej zmluvy s nadobúdateľom prostredníctvom internetovej stránky www.pdfix.net a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • uzatvorenia zmluvy o technickej podpore s nadobúdateľom prostredníctvom internetovej stránky www.pdfix.net a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • poskytovania služieb používateľom softvéru PDFix SDK,
 • realizovania marketingových aktivít,
 • prevádzkovania vernostného programu.

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

 • meno a priezvisko,
 • adresa,
 • krajina,
 • číslo bankového účtu,
 • údaje o platovnej karte,
 • údaje o objednávkach,
 • údaje o platbách,
 • tel.č,
 • e-mail,
 • súbory nadobúdateľa.

V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. 2) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Nadobúdateľ poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne za účelom plnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ uchováva súbory, ktoré nadobúdateľ poskytne prevádzkovateľovi prostredníctvom aplikácií sprístupnených na internetovej stránke www.pdfix.net po dobu 30 dní. Po uplynutí tejto doby ich vymaže.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely a na účely vernostného programu so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na internetovej stránke pdfix.net alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu 5 rokov. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby a údaje budú následne vymazané.

5. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje a sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne na základe zmluvy podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje účtovníckej firme AUDIT SK, spol. s r.o., so sídlom Kmeťkova 5, Nitra, IČO: 36 559 831 na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov za účelom vedenia účtovníctva a mzdovej agendy.

6. Zverejnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje dotknutých osôb.

7. Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

8. Zodpovednosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.pdfix.net.

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa, pričom sú chránené Autorským zákonom v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

V Bratislave, dňa 01.05.2017